e-News สำนักคอมพิวเตอร์

ค้นหาข่าว

จำนวนที่ค้นพบ 68 ข่าว

9 มิ.ย. 2560

โครงการ YOUNG WEBDESIGNER จุดประกายนักออกแบบเว็บไซต์รุ่นใหม่ (สำหรับเยาวชน)
Posted : 12 มิถุนายน 2560 , 14:05 วิเชียร ขุนเพชร

5 พ.ค. 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps for Education
Posted : 1 มิถุนายน 2560 , 11:16 วิเชียร ขุนเพชร

24 เม.ย. 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " การใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอน Thai Mooc"
Posted : 31 พฤษภาคม 2560 , 10:10 วิเชียร ขุนเพชร

27 ก.พ. 2560

ศึกษาดูงาน
Posted : 31 พฤษภาคม 2560 , 10:08 วิเชียร ขุนเพชร

16 ก.พ. 2560

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน ICT
Posted : 31 พฤษภาคม 2560 , 10:06 วิเชียร ขุนเพชร