e-News สำนักคอมพิวเตอร์

ค้นหาข่าว

จำนวนที่ค้นพบ 72 ข่าว

15 ก.ย. 2560

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน ICT (คอมพิวเตอร์)ภาคเรียนที่ 1/2560ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอป่าพะยอม
Posted : 18 กันยายน 2560 , 13:55 วิเชียร ขุนเพชร

22 ก.ค. 2560

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
Posted : 27 กรกฎาคม 2560 , 11:21 วิเชียร ขุนเพชร

21 ก.ค. 2560

คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
Posted : 26 กรกฎาคม 2560 , 15:43 วิเชียร ขุนเพชร

3 ก.ค. 2560

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร" สร้างอาชีพให้คนไอที ประกอบ ติดตั้ง แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ "
Posted : 3 กรกฎาคม 2560 , 16:13 วิเชียร ขุนเพชร

9 มิ.ย. 2560

โครงการ YOUNG WEBDESIGNER จุดประกายนักออกแบบเว็บไซต์รุ่นใหม่ (สำหรับเยาวชน)
Posted : 12 มิถุนายน 2560 , 14:05 วิเชียร ขุนเพชร