e-News สำนักคอมพิวเตอร์

ค้นหาข่าว

จำนวนที่ค้นพบ 72 ข่าว

5 พ.ค. 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps for Education
Posted : 1 มิถุนายน 2560 , 11:16 วิเชียร ขุนเพชร

24 เม.ย. 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " การใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอน Thai Mooc"
Posted : 31 พฤษภาคม 2560 , 10:10 วิเชียร ขุนเพชร

27 ก.พ. 2560

ศึกษาดูงาน
Posted : 31 พฤษภาคม 2560 , 10:08 วิเชียร ขุนเพชร

16 ก.พ. 2560

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน ICT
Posted : 31 พฤษภาคม 2560 , 10:06 วิเชียร ขุนเพชร

27 ม.ค. 2560

กิจกรรมทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560
Posted : 30 พฤษภาคม 2560 , 15:33 วิเชียร ขุนเพชร