e-News สำนักคอมพิวเตอร์

ค้นหาข่าว

จำนวนที่ค้นพบ 72 ข่าว

26 ม.ค. 2560

โครงการค่ายอาสาพัฒนาศูนย์แหล่งเรียนรู้และปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
Posted : 30 พฤษภาคม 2560 , 16:07 วิเชียร ขุนเพชร

25 ม.ค. 2560

โครงการอบรมการใช้งาน Google Drive (สำหรับนิสิต)
Posted : 30 พฤษภาคม 2560 , 16:02 วิเชียร ขุนเพชร

23 ม.ค. 2560

โครงการอบรมการใช้งาน Google Drive
Posted : 30 พฤษภาคม 2560 , 15:46 วิเชียร ขุนเพชร

20 ก.ย. 2559

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ กศน.อำเภอป่าพะยอม
Posted : 7 พฤศจิกายน 2559 , 23:18 อัตพล เพทสง

4 ก.ย. 2559

งานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ครั้งที่ 12
Posted : 7 ตุลาคม 2559 , 14:40 วิเชียร ขุนเพชร