e-News สำนักคอมพิวเตอร์

ค้นหาข่าว

จำนวนที่ค้นพบ 72 ข่าว

2 ก.ย. 2559

คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
Posted : 7 ตุลาคม 2559 , 14:44 วิเชียร ขุนเพชร

26 ส.ค. 2559

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Posted : 7 ตุลาคม 2559 , 14:38 วิเชียร ขุนเพชร

22 ก.ค. 2559

โครงการบันทึกลายนิ้วมือนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
Posted : 7 ตุลาคม 2559 , 14:33 วิเชียร ขุนเพชร

29 ก.พ. 2559

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ กศน.อำเภอป่าพะยอม
Posted : 25 พฤษภาคม 2559 , 16:42 วิเชียร ขุนเพชร

1 ก.พ. 2559

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ การใช้งาน Google Apps for Education
Posted : 8 มีนาคม 2559 , 11:28 วิเชียร ขุนเพชร