e-News สำนักคอมพิวเตอร์

ค้นหาข่าว

จำนวนที่ค้นพบ 72 ข่าว

27 ม.ค. 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตั้งและใช้งานระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (e-Conference)
Posted : 8 มีนาคม 2559 , 11:29 วิเชียร ขุนเพชร

15 ม.ค. 2559

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์
Posted : 8 มีนาคม 2559 , 11:34 วิเชียร ขุนเพชร

28 ธ.ค. 2558

พิธีส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับส่วนราชการ
Posted : 5 มกราคม 2559 , 14:38 วิเชียร ขุนเพชร

22 ธ.ค. 2558

กิจกรรมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อาคารวิทยบริการ
Posted : 23 ธันวาคม 2558 , 14:23 วิเชียร ขุนเพชร

11 พ.ย. 2558

โครงการอบรมการใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอน TSU e-Learning
Posted : 17 พฤศจิกายน 2558 , 11:23 วิเชียร ขุนเพชร